Strandjægervej 8, 2791 Dragør
91991931
myMEDIC@ydemann.dk

Persondatapolitik

GDPR og journalføring

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan speciallægeklinikken myMEDIC ApS, CLINIC YDEMANN ApS og travelDOC.dk ApS (”Vi” eller ”Os”) behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

MyMEDIC ApS

Strandjægervej 8

2791 Dragør

Mail: myMEDICApS@ydemann.dk

Personoplysninger

Når du opretter en brugerprofil på vores webside, samtykker du til at vi indsamler flg. kontaktinformationer: navn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugernavn, adgangskode og CPR. Samt tidsbestilling og betalingsoplysninger. Disse oplysninger bruger vi til at kunne levere tjenesten til dig, samt til generel support og kommunikation i forbindelse med etablering af og efterfølgende ændringer i brugerprofilen.

Jf lovgivningen skal vi oprette en patientjournal, ifm enhver undersøgelse, diagnostik og behandling. Du samtykker til dette hvis du lader dig behandle af os. Du kan læse mere om journalen, sidst på siden. Journalen vil indeholde de følsomme personoplysninger som du frivilligt oplyser om i forbindelse med behandlingen. Hvis du har medbragt familie eller pårørende vil deres oplysninger også blive behandlet og registreret. Disse helbredsoplysninger kan fx være allergi, tidligere sygdomme, aktuelle sygdomme, arbejdssituation, medicinforbrug, misbrug, økonomi, mv

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sy- gehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyt- telsesforordning,databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indivi- der og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Statistik

Vores websteder gør brug af de eksterne tjenester WordPress.com og terapeutbooking.dk til at indsamle statistik på dine besøg på vores websteder. Disse services kan lagre cookies i din browser for at indhente information om, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem.

Privatlivspolitik for WordPress.com er tilgængelig her.

Kommentarer

Hvis du vælger at indsende en kommentar til en artikel på vores side, vil denne kommentar blive tilknyttet din brugerprofil. Din kommentar, herunder kommentartekst og dit navn vil blive lagret i hjemmesidens database, hvor adgang er begrænset til webstedets administratorer og redaktører. Oplysningerne vil blive bevaret på ubestemt tid, indtil de eksplicit bliver slettet af en administrator eller redaktør.

Efter godkendelse af din kommentar vil din kommentartekst og dit navn være synligt for sidens brugere eller offentligheden hvis fanen ikke er adgangsbeskyttet.

Husk at der IKKE må oprettes opslag med personfølsomme/ personhenførbare oplysninger!

Indlejret indhold fra andre websider

Artikler på denne webside kan omfatte indlejret indhold (f.eks videoer, billeder, artikler mv.) fra eksterne tjenester. Indlejret indhold fra andre hjemmesider opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt den hjemmeside, hvorfra indholdet oprindeligt stammer.

Disse hjemmesider kan indsamle oplysninger om dig, bruger cookies, indlejre yderligere tredjepart sporing, og overvåge din interaktion med den indlejrede indhold, herunder sporing af din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på denne hjemmeside.

Videregivelse af persondata

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister,Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, ArbejdsmarkedetsErhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt her- til ifølge gældende lovgivning.
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren – FMK-online.dk
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Opbevaring af persondata

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Oplysninger i din brugerprofil på vores hjemmesider vil blive opbevaret, indtil vi modtager anmodning om sletning. Du kan selv slette din profil på hjemmesiden.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS

Brud på sikkerhedsforanstaltninger

Såfremt der skulle ske et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger og tredjepart derved opnår adgang til lagrede persondata, således at disse kan være blevet videregivet, ændret eller ødelagt, vil vi hurtigst muligt efter opdagelsen af dette brud tage kontakt til relevante myndigheder samt berørte brugere.

Dine rettigheder

Du har, med lovens begrænsninger, ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at fremsende e-mail til klinikken.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne privatlivspolitik giver vi dig besked via denne hjemmeside og via e-mail, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af den politik kan findes på hjemmesiden.

Journalføring og særligt ifm journaloplysninger

Uanset ovenstående så gælder følgende for journalen og journaloplysningerne.

Ifm behandlingen oprettes en journal i overensstemmelse med Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.) og sundhedsloven. Journalen og dens oplysninger håndteres jf loven og bekendtgørelsens regler.

 • Journalen indeholder de personoplysninger du frivilligt afgiver ifm behandlingen, samt behandlerens vurdering og konklusioner ud fra disse.
 • Formål med at opbevare disse personoplysningerne er at behandle dig bedst muligt og overholde lovgivningen, som beskrevet ovenfor.
 • Personoplysningerne bliver i princippet opbevaret for evigt, dog mindst 10 år, jf lovgivningen.
 • Ifølge lovgivningen må journaloplysninger som udgangspunkt ikke slettes.
 • Selv om du trækker dit samtykke tilbage, må journaloplysninger som udgangspunkt ikke slettes.
 • Vær opmærksom på at der ved medicinsk behandling, vaccination mm oprettes en behandling og evt recept på det fælles medicinkort (FMK-online.dk). Der henvises til deres GDPR.
 • Udveksling af personoplysninger kan ske uden patientens samtykke, såfremt patienten ikke selv er i stand til at afgive samtykke, og det af hensyn til patienten selv er afgørende nødvendigt at videregive helbredsoplysninger til andre sundhedspersoner for, at patienten kan få den bedst mulige behandling. Der kan yderligere videregives personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen skerunder hensyntagen til patientens interesser og behov.